Tom Smith, AIA, RRC, F.SEI

President, TLSmith Consulting, Inc.